دانشجویان

تحلیل دروس دانشگاهی وانتقال برخی مفاهیم درسی از طریق توضیحات بیشتر در فضای مجازی

جدول طبقات ارث

سهم الارث طبقه اول

1-پدر و مادر فقط دسته اول

1-پدر و مادری که حاجب دارد،مادر یک ششم به فرض می‏برد و پدر بقیه را به‏ قرابت می‏برد.ر ک بند ب ماده 892،906

2-پدر و مادری که حاجب ندارد-مادر یک سوم به فرض می‏برد و بقیه را به قرابت‏ می‏برد.ر ک ماده 906

2-اولاد فقط دسته دوم

1-همه پسر یا دختر باشند:در این صورت بالسویه بین آنها تقسیم می‏شود.ر ک به‏ ماده 907

2-پسر و دختر باهم باشند:در این صورت حصه ذکور دو برابر اناث است.ر ک به‏ ماده 907

3-پدر و مادر و اولاد دسته اول و دوم

1-پدر و مادر و یک دختر:الف)دختر و پدر و مادری که حاجب دارد:دختر یک دوم،پدر یک ششم،مادر یک ششم بقیه بین پدر و دختر به نسبت سهام آنها تقسیم‏ می‏شود.ر ک به ماده 908،ب)دختر و پدر و مادری که حاجب ندارد:دختر یک دوم،پدر یک ششم و مادر یک ششم بقیه بین همه(پدر و مادر و دختر)به نسبت سهام تقسیم‏ می‏شد.ر ک به ماده 908

2-پدر یا مادر و یک دختر:دختر یک دوم به فرض،هرکدام از ابوین که موجود هست یک ششم به فرض،آنچه باقی‏مانده به نسبت سهام بین آنها تقسیم می‏شود و چون‏که پدر مرده مادر حاجب ندارد.ر ک 908

3-پدر و مادر با چند دختر:پدر یک ششم به فرض می‏برد،مادر یک ششم به‏ فرض،چند دختر دوسوم به فرض و چیزی هم باقی نمی‏ماند که به رد تقسیم شود. ر ک 909

4-پدر یا مادر با چند دختر:یکی از ابوین که موجود است یک ششم به فرض چند دختر دوسوم به فرض و آنچه باقی‏مانده به نسبت سهام به رد بین آنها تقسیم می‏شود و پدرمرده مادر حاجب ندارد.ر ک 909

5-پدر و مادر با یک پسر یا پسرها و یا یکی از ابوین(پدر یا مادر)با یک پسر یا پسرها:از ابوین هرکدام زنده است یک ششم و یا اگر هردو زنده هستند هرکدام‏ یک ششم بقیه به پسر یا پسرها داده می‏شود و بین پسرها بالسویه تقسیم می‏شود.

6-پدر و مادر یا یکی از آن دو یا پسر و دختر:از ابوین هرکدام زنده است یک ششم‏ اگر هردو زنده‏اند هرکدام یک ششم به فرض بقیه به پسرها و دخترها داده می‏شود حصه‏ ذکور دوبرابر اناث.

4-پدر و مادر زوج یا زوجه

1-پدر و مادری که حاجب دارد با زوج:مادر یک ششم به فرض،زوج یک دوم به‏ فرض،بقیه به قرابت به پدر داده می‏شود.ر ک مواد 913-906-بند ب ماده 892

2-پدر و مادری که حاجب ندارد با زوج:مادر یک سوم به فرض،زوج یک دوم به فرض باقی به قرابت به پدر داده می‏شود.ر ک مواد 913-906 بند ب ماده 892

3-پدرومادری که حاجب دارد با زوجه:مادر یک ششم به فرض زوجه یک چهارم‏ به فرض بقیه به قرابت به پدر داده می‏شود.ر ک مواد 913-906 بند ب ماده 892

4-پدر و مادری که حاجب ندارد با زوجه:مادر یک سوم به فرض زوجه یک چهارم‏ به فرض بقیه به قرابت به پدر داده می‏شود.ر ک مواد 913-906 بند ب ماده 892

5-یکی از ابوین متفوی با زوج:زوج یک دوم.بقیه به پدر یا مادر متوفی که موجود هست داده می‏شود و چون‏که پدر فوت کرده مادر حاجب ندارد.913-906 بند ب‏ ماده 892

6-یکی از ابوین متوفی با زوجه:زوجه یک‏چهارم،بقیه به پدر-مادر متوفی که‏ موجود هست داده می‏شود چون‏که پدر فوت کرده مادر حاجب ندارد.913-906 بند ب 892

5-اولاد زوج یا زوجه

1-زوج با یک دخحتر:زوج یک چهارم به فرض،دختر یک دوم به فرض بقیه را هم به‏ رد می‏برد.ر ک مواد 914-913-907-908

2-زوجه با یک دختر:زوجه یک هشتم به فرض،دختر یک دوم به فرض بقیه را هم‏ به رد می‏برد.ر ک مواد 914-913-907-908

3-زوج با چند دختر:زوج یک چهارم به فرض چند دختر دو سوم ب فرض و بقیه به‏ رد به دختران داده می‏شود با لسویه تقسیم می‏کنند ر ک مواد 914-913-907-908- 909

4-زوجه با چند دختر:زوجه یک هشتم به فرض چند دختر دوسوم به فرض و بقیه‏ را دختران به رد می‏برند.ر ک 914-913-907-908-909

5-زوج با یک پسر یا پسران:زوج یک چهارم به فرض بقیه به رد به پسر یا پسران داده‏ می‏شود بالسویه تقسیم کنند.913-907

6-زوجه با یک پسر یا پسران:زوجه یک هشتم به فرض بقیه به رد پسر یا پسران‏ داده می‏شوئد بالسویه تقسیم کنند.913-907

7-زوج با چند پسر و دختر:زوج یک چهارم به فرض بقیه به پسران و دختران داده‏ می‏شود و حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود.913-906

8-زوجه با چند پسر و دختر:زوجه یک هشتم به فرض بقیه به پسران و دختران داده‏ می‏شود و حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود.913-906

6-پدر و مادر و اولاد و زوج یا زوجه

1-پدر و مادر و زوج و یک دختر:پدر یک ششم،مادر یک ششم،زوج یک چهارم، دختر یک دوم و نقص(عول)بر دختر داده می‏شود.ر ک به مواد 914-913-906

2-پدر و مادر و زوج و چند دختر:پدر یک ششم،مادر یک ششم،زوج یک چهارم‏ چند دختر دو سوم و نقص(عول)بر دختران وارد می‏شود.ر ک 914-913-906

3-پدر و مادر که حاجب ندارد زوجه و یک دختر:پدر یک ششم،مادر یک ششم، زوجه یک هشتم،یک دختر یک دوم،باقیمانده بین مادر و دختر و پدر به نسبت سهام‏ تقسیم می‏شود.ر ک 914-913-906

4-پدر و مادر که حاجب دارد زوجه یک دختر:پدر یک ششم،مادر یک ششم، زوجه یک هشتم،یک دخترباقیمانده بین پدر و دختر به نسبت سهام تقسیم می‏شود (به رد).ر ک 914-913-906

5-پدر و مادر که حاجب دارد(یا فرزند)زوجه و چند دختر:پدر یک ششم،مادر یک ششم،زوجه یک هشتم،چند دختر دو سوم،نقص بر دختر وارد می‏شود.ر ک 914- 913-906

6-پدر و مادر و زوج با یک پسر یا پسرها:پدر یک ششم،مادر یک ششم،زوجه یک‏ چهارم،بقیه به پسر یا پسران داده می‏شود و بالسویه تقسیم کنند،داده می‏شود.ر ک‏ 914-913-906

7-پدر و مادر،زوجه با یک پسر یا پسرها:پدر یک ششم،مادر یک ششم،زوجه‏ یک هشتم،بقیه به پسر یا پسران داده می‏شود بالسویه تقسیم کنند ر ک 914-913-906

8-پدر و مادر و زوجه با چند پسر و دختر:پدر یک ششم،مادر یک ششم،زوج یک‏ چهارم،بقیه به پسران و دختران داده می‏شود حصه ذکور دوبرابر اناث.ر ک‏ 914-913-906-907

9-پدر و مادر و زوجه با چند پسر و دختر:پدر یک ششم،مادر یک ششم،زوج یک‏ چهارم،بقیه به پسران و دختران داده می‏شود حصه ذکور دو برابر اناث.ر ک‏ 914-913-906-907

10-یکی از ابوین و زوج با یک دختر:آن‏که از ابوین زنده است یک ششم،زوج یک‏ چهارم،یک دختر یک دوم،باقیمانده بین دختر و هرکدام از ابوین که زنده است به رد تقسیم می‏شود.ر ک 914-913-906

11-یکی از ابوین و زوجه با یک دختر:آن‏که از ابوین زنده است یک ششم،زوجه‏ یک هشتم یک دختر یک دوم،باقیمانده بین دختر و هرکدام از ابوین که زنده است به رد تقسیم می‏شود.ر ک 914-913-906

12-یکی از ابوین و زوج با چند دختر:هرکدام از ابوین که زنده است یک ششم، زوج یک چهارم:چند دختر دوسوم ناقص بر دختران وارد می‏شود.ر ک‏ 914-913-906

13-یکی از ابوین و زوجه با چند دختر:هرکدام از ابوین که زنده است یک ششم، زوجه یک هشتم،چند دختر دو سوم باقیمانده بین دختران و هریک از ابوین که زنده‏ است تقسیم می‏شود به رد.ر ک به مواد 914-913-906

سهم الارث طبقه دوم‏

 1-وارث منفرد

یعنی یا جد یا جده ابی یا جد امی یا یک کلاله امی یا ابی یا ابوینی باشد تمام ترکه را می‏برد.ر ک،ماده 917

2-که شامل سه قسمت است

1)اجتماع اجداد و جدات دسته اول:1-جد و جده ابی:تمام ترکه را می‏برد و حصه ذکور دوبرابر اناث است.ر ک،ماده 923،2-جد و جده امی:تمام ترکه را می‏برد و با السویه تقسیم می‏کنند.ر ک،ماده 923،3-جد و جده ابی با جد و جده امی:ثلث‏ (یک سوم)ترکه به جد یا جده امی(یا هردو صورت تعدّد باالسویه تقسیم می‏شوند،بقیه‏ (دو سوم)به جد یا جده ابی(در صورت تعدد حصه ذکور دو برابر اناث)دارد می‏شوند. ر ک 923،

2)اجتماع کلاله دسته دوم:1-چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی تنها یا امی: آن چند برادر یا خواهرکه همه یا ابی یا ابوینی یا امی هستند تمام ترکه را می‏برند و بالسویه تقسیم می‏شود.ر ک 919-921،2-چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی تنها:تمام‏ ترکه را می‏برند و حصه ذکور دو برابر اناث هست.ر ک ماده 920(در صورت بودن اخوه‏ ابوینی،ابی ارث نمی‏برد)،3-چند برادر و خواهر امی:در این صورت تمام ترکه را می‏برند و بین آنها بالسویه تقسیم می‏شود.ر ک 919-921،2-چند برادر و خواهر اخوینی یا ابی تنها:تمام‏ ترکه را می‏برند و حصه ذکور دو برابر اناث هست.ر ک ماده 920(در صورت بودن اخوه‏ ابوینی،ابی ارث نمی‏برد)،3-چند برادر و خواهر امی:در این صورت تمام ترکه را می‏برند و بین آنها بالسویه تقسیم می‏شود،ر ک به ماده 921،4-اخوه ابوینی یا ابی تنها و یک کلاله امی:یک کلاله امّی به فرض و بالسویه تقسیم می‏کنند و اخوه‏ ابوینی یا بی‏تنها بقیه دوسوم را می‏برند و در صورت تعدد حصه ذکور دوبرابر اناث‏ است.ر ک 922

3)اجتماع کلاله‏ها با اجدات و جدات دسته اول و دوم:1-اجداد ابی(جد و جده ابی)و کلاله ابوینی یا ابی تنها:ترکه بین همه به نحو حصه ذکور دوبرابر اناث تقسیم‏ می‏شود.2-اجداد ابی(جده و جده ابی)و چند کلاله امی:چند کلاله امی یک سوم به‏ فرض و بقیه به اجداد ابی داده می‏شود و حصه ذکور دوبرابر اناث.3-اجداد ابی(جدهو جده ابی)و چند کلاله امی:چند کلاله امی یک سوم به فرض و بقیه به اجداد ابی داده‏ می‏شود و حصه ذکور دو برابر اناث و کلاله‏های امی بالسویه تقسیم می‏کنند.4-اجداد امی(جد و جده امی)و کلاله امی:ترکه بین همه بالسویه تقسیم می‏شود چه کلاله‏های‏ امی یکی باشد چه متعدد،چه ذکور و چه اناث.5-اجداد امی(جده و جده امی)و کلاله‏ ابوینی یا ابی تنها:اجداد امی یک سوم به فرض و در صورت تعدد بالسویه تقسیم و کلاله‏ ابوینی یا ابی تنها بقیه دو سوم را می‏برند و در صورت تعدد حصه ذکور دو برابر اناث و اگر واحد باشد همه را می‏برد.6-اجداد ابی و اجداد امی:اجداد امی یک سوم(ثلث)به‏ فرض اگر واحد باشد همه را می‏برد و در صورت تعدد بالسویه تقسیم می‏شود اجداد ابی‏ دوم سوم بقیه را می‏برند و در صورت تعدد حصه ذکور دو برابر اناث و اگر واحد باشند همه را می‏برند.7-اجداد ابی و اجداد امی و کلاله‏های امی و ابوینی یا ابی تنها:در این صورت اقربای امی(کلاله‏ها و اجداد امی)یک سوم به فرض می‏برند و بالسویه‏ تقسیم می‏کنند و دو سوم بقیه به اقربای ابی(اجداد ابی و کلاله‏های ابوینی یا ابی‏تنها)به‏ فرض داده می‏شود و حصه ذکور دو برابر اناث است.ر ک ماده 924.

در تمام موارد فوق اگر متوفی زوج یا زوجه داشته باشد زوج یا زوجه حد اعلی ابی‏ خود را(زوج یک دوم و زوجه یک چهارم)می‏برند چون متوفی اولا ندارد و به خاطر نبودن اولاد هم هست که طبقه دوم ارث بوده و از رد این مال که زوج یا زوجه داخل‏ می‏شود عول اتفاق می‏افتد و نقص بر اقربای ابی(اجداد ابی و کلاله‏های ابوینی یا ابی‏تنها)به‏ فرض داده می‏شود و حصه ذکور دو برابر اناث است.ر ک ماده 924.

در تمام موارد فوق اگر متوفی زوج یا زوجه داشته باشد زوج یا زوجه حد اعلی ابی‏ خود را(زوج یک دوم و زوج یک چهارم)می‏برند چون متوفی اولاد ندارد و به خاطر نبودن اولاد هم هست که طبقه دوم ارث بوده و از رد این مال که زوج یا زوجه داخل‏ می‏شود عول اتفاق می‏افتد و نقص بر اقربای ابی(اجداد ابی کلاله‏های ابوینی یا ابی) وارد می‏شود.ر ک به مواد 922،913،922،924.

سهم الارث طبقه سوم
1-وراث منحصر

یعنی وراث منحصر طبقه سوم به یک نفر باشد از هر درجه و رتبه تمام ترکه را خواهد برد.ر ک به مواد 929 بند 3،862.

2-وراث متعدد

1)اعمال و عمات:1)اعمام و عمات ابوینی یا ابی:در این ترکه بالسویه بین‏ آنها تقسیم می‏شود.ر ک به ماده 931،2)اعمام و عمات ابوینی یا ابی تنها و یک عمو یا عمه امی:یک ششم به عمه یا عمو امی بقیه دو سوم به اعمام و عمات ابوینی یا ابی برد در صورت واحد همه را می‏برد در صورت تعدد حصه ذکور یک برابر اناث.ر ک 932.3) اعمام و عمات ابوینی یا ابی تنها و چند عمو و عمه امی:یک دوم به امی‏ها(عمه یا عمو) داده می‏شود و بالسویه تقسیم می‏شود و بقیه دو سوم به اعمام یا عمات ابوینی یا ابی تها داده می‏شود(که اگر عمو و عمه ابوینی یا ابی یک نفر باشد همه آن دو سوم را می‏برد در صورت تعدد حصه ذکور دو برابر اناث.ر ک به ماده 932.

2)اخوال و خالات:1)چند خال یا چند خاله یا چند خال و خاله ابوینی یا ابی یا امی:ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‏شود.ر ک به ماده 933.2)دایی و خاله ابی تنها یا ابوینی با یک دایی یا خاله امی:دایی یا خاله واحد امی یک ششم،ما بقی به خاله و دایی‏ ابوینی با چند دایی و خاله امی:چند دایی و خاله امی یک سوم و بالسویه تقسیم می‏شود و بقیه مال دایی و خاله‏های ابوینی یا ابی است و بالسویه تقسیم می‏شود.

3)اخوال و خالات با اعمال و عمات:1)در این حال اخوال خالات و اعمات و عمات همه هستند:الف-یک سوم ترکه به خاله یا دایی یا خوال و خالات.ر ک 935،ب- دو سوم بقیه به اعمام و عمات.2)یک سوم به خاله یا دایی یا اخوال و خالات می‏رسد و اگر خاله یا دایی منفرد باشد یک سوم را تماما می‏برد و در صورت تعدد تقسیم ثلث‏ بالسویه است و اگر در بین اخوال و خالات،یک خاله یا یک دایی امی امی‏باشد یک ششم از سهم اخوال‏[یک سوم‏]را به او می‏دهند و یا اگر چند خاله و دایی امی یا چند خاله یا چند دایی امی‏باشد یک سوم از حصه اخوال(یک سوم)را می‏برند و بالسویه تقسیم می‏شود. 3)دو سوم بقیه به اعمام و عمات داده می‏شود و اگر عمه یا عمو واحد باشد دو سوم به او می‏رسد و اگر اعمام و عمات متعدد باشند اگر ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابراناث است و اگر در بین اعمام و عمات یک نفر(عمه یا عمو)امی‏باشد یک ششم از حصه اعمام و عمات(دو سوم)به او می‏رسد و اگر در بین اعمام و عمات چند نفر(عمه و عمو)می‏باشند یک سوم از حصه اعمام و عمات(دو سوم)به آنها می‏رسد و اینها بالسویه تقسیم می‏کنند و بقیه از دو سوم به عمو و عمه‏های ابوینی یا ابی داده می‏شود و در صورت تعدد ابیها و یا ابوینها حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

در تمام موارد فوق اگر متوفی زوج یا زوجه داشته باشد زوج یا زوجه حدّ اعلا را می‏برد(یک دوم-یک چهارم)در قانون اعمام شامل عمات می‏شود و اخوال و نیز شامل‏ خالات می‏شود،در این تقسیم‏بندی مجزا آورده شده است.در این طبقه هم قاعده‏ اقربیت رعایت شده و به جز در ماده 936 که پسر عموی ابوینی بر عموی ابی تنها مقدم‏ است-در صورتی که متوفی عمو و عمه دایی و خاله نداشته باشد به اولاد آنها می‏رسد و اگر اولاد نباشد(هرچه پایین‏تر برود)در مرتبه بعد به عمو و عمه،دایی،خاله پدر و مادر متوفی می‏رسد و در صورت نبودن آنها به اولاد آنها و هرچه پایین‏تر برود،در مرتبه‏ بعد به عمو و عمه و خاله و دایی اجداد متوفی می‏رسد و در صورت نبودن به اولادشان‏ طبق قاعده اقربیت می‏رسد-در تمام موارد فوق در صورت بودن اقربای ابوینی،اقربای‏ ابی از ارث محروم هستند که در تقسیمات طبقه سوم ذکر نشده است.

منظور از اینکه گفته می‏شود حاجب دارد این است که شرایط زیر مهیا شده باشد:1- لااقل متوفی دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر داشته باشد.2-پدر متوفی‏ و آن اخوه‏ها زنده باشند.3-برادران و خواهران ابوینی یا ابی باشند.4-برادران و خواهران به علت موانع غیراز قتل(کفر،لعان،زنا)از ارث محروم نباشند-الممنوع‏ الارث کالمعدوم-تعصیب که همان عصبه است آن است که ترکه زیاد باشد بر سهام‏ مفروضه صاحبان فرض،پس زیادی را بر صاحبان فرض رد باید کرد-عول آن است که‏ ترکه از سهام صاحبان فروض کمتر باشد و سبب آن دو امر دست اول:داخل شدن شوهر و امر دوم اینکه زن داخل شود.نقص در طبقه اول بر بنت و بنتین وارد می‏شود و در طبقه دوم نقص بر کلاله ابوینی یا ابی تنها یا بر اجداد ابی وارد می‏شود.در طبقه سوم نقص بر معتقر بین پدر(اعمام-عمات)وارد می‏شود.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:18  توسط رسول کشکولی  |